Cancel The Green Line To Nowhere

Calgary can't afford a Green Line To Nowhere. Sign the petition to cancel this wasteful project:

Who's Signing?

Ning Yang
John Zhang
Zhiyong Jin
Irene Liu
Alan Xiao
Helen Li
Yue Cui
Susan Sum
Donna Bibeau
Fang Li
Jianli Liu
C Wang
Suzanne Xu
Xiufeng Zhao
Wang
Matt Derochie
jun li
William Han
jennifer wu
Desheng Liang
Jialing Liang
S W
Eva Le
Canice Tang
shirley zhu
Bryan Oseenius
Donna Schlenker
Caleb Nutma
Priscilla Lipp
Bob Wall

Showing 2023 comments

 • Ning Yang
  signed 2020-06-10 08:21:38 -0600
 • John Zhang
  signed 2020-06-10 07:53:10 -0600
 • Zhiyong Jin
  signed 2020-06-10 07:47:22 -0600
 • Irene Liu
  signed 2020-06-10 07:46:48 -0600
 • Alan Xiao
  signed 2020-06-10 07:37:39 -0600
 • Helen Li
  signed 2020-06-10 07:32:04 -0600
 • Yue Cui
  signed 2020-06-10 07:27:32 -0600
 • Susan Sum
  signed 2020-06-10 07:22:47 -0600
 • Donna Bibeau
  signed 2020-06-10 07:17:20 -0600
 • Fang Li
  signed 2020-06-10 07:10:37 -0600
 • Jianli Liu
  signed 2020-06-10 07:03:55 -0600
 • C Wang
  signed 2020-06-10 06:58:06 -0600
  We need to stop the city hall and Nenshi stupidity
 • Suzanne Xu
  signed 2020-06-10 06:54:12 -0600
 • Xiufeng Zhao
  signed 2020-06-10 06:41:03 -0600
  No need for this line. Waste of money for a 29 years project most likely
 • Wang
  signed 2020-06-10 06:11:47 -0600
 • Matt Derochie
  signed via 2020-06-10 06:03:56 -0600
 • jun li
  signed 2020-06-10 05:59:19 -0600
 • William Han
  signed 2020-06-10 05:41:50 -0600
 • jennifer wu
  signed 2020-06-10 05:19:07 -0600
 • Desheng Liang
  signed 2020-06-10 04:08:34 -0600
  Save money
 • Jialing Liang
  signed 2020-06-10 02:09:37 -0600
 • S W
  signed 2020-06-10 01:50:35 -0600
  Please don’t higher property taxes! We can’t afford it anymore.
 • Eva Le
  signed 2020-06-10 01:19:21 -0600
 • Canice Tang
  signed 2020-06-10 01:06:15 -0600
  We can’t afford huge property tax hiking. For this and next generations, stop and rethink the current Greenline project.
 • shirley zhu
  signed 2020-06-10 00:40:45 -0600
 • Bryan Oseenius
  signed via 2020-06-10 00:04:43 -0600
 • Donna Schlenker
  signed 2020-06-09 23:55:15 -0600
 • Caleb Nutma
  signed 2020-06-09 22:59:27 -0600
 • Priscilla Lipp
  signed 2020-06-09 21:27:31 -0600
  Priscilla Lipp
 • Bob Wall
  signed 2020-06-09 20:49:25 -0600